บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์(เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527) ชื่อเล่น บอยเป็นนักแสดง พิธีกร นายแบบชาวไทยเช้ือสายจีน สังกดัสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ( บอย )

เป็นบุตรของเลอพงศ์ มหมณีขจร กับงามทิพย์ ฉัตรบริรักษ์ มารดาเป็นชาวจังหวัด
อ่างทอง ส่วนบิดาเสียชีวิตแล้ว ปกรณ์เป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 2 คน ชื่อ ธนา ฉัตรบริรักษ์ (หน่อง) และภัทร ฉัตรบริรักษ์นอกจากน้ีเขายงัมี
น้องสาวบุญธรรมซึ่งครอบครัวของเขารับอุปการะจากสถานสงเคราะห์ โดยต้งัชื่อให้ว่าวนัใหม่ฉัตรบริรักษ์
ปกรณ์มีผลงานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณา รายการส่งเสริมการขายสินค้าเป็นหนังสือของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปี พ.ศ. 2544 เมื่อเรียน
อยู่ ม. 5 อายุประมาณ 17 ปีหลงัจากน้ันพอเขา้เรียนมหาวิทยาลยั ปี1-2 ก็เริ่มมีงานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา แสดงมิวสิควิดีโอ ในปี2551 ไดถ้่าย
โฆษณาบัตรเครดิต HSBC จึงท าให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน
ผลงานต่อมา บัณฑิต ทองดี ผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่อง ฝัน หวาน อาย จูบ (2008) ได้เห็นปกรณ์จากโฆษณาข้างต้น จึงเชิญมาแสดงเป็น
พระเอกภาพยนตร์ฝัน หวาน อาย จูบ นบั เป็นผลงาน ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา หลงัจากน้ัน ปกรณไ์ ดร้ับ รางวลัหนุ่มคลีโอ ปี2008 และได้
เรียนการแสดงกับช่อง 3 พ.ศ. 2552 พิศาล อัครเศรณี จึงให้ปกรณ์รับบท “แก้ว” เป็น พระเอก คู่กับนางเอกสุนิสา เจทท์ ในละครเรื่อง “ไฟรักอสูร”
ทางช่อง 3 ถือเป็นผลงาน ละคร เรื่องแรกของ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ต่อมาก็มีละครเรื่อง หัวใจสองภาค ปกรณ์มีผลงานละครเรื่อง สามหัวใจ ละครเรื่องต่อมาที่ท าให้เขามีชื่อเสียงมาก คือ วายุภัคมนตรา
และ รอยมาร ซ่ึงแสดงคู่กบั ราศรีบาเล็นซิเอกา้ หลงัจากน้ันก็มีละครเรื่อง สามหนุ่มเนื้อทอง ต่อมาปี2555 มีละครเรื่องแววมยุรา และ ปี 2556 มี
ละครเรื่อง ตะวันฉายในม่านเมฆ, พรพรหมอลเวง, ฟ้ากระจ่างดาว ตามล าดับ นอกจากละครทางช่อง 3 แล้ว ปกรณ์ยังแสดงภาพยนตร์ เดินแบบ
ถ่ายแบบนิตยสารถ่ายโฆษณาแสดงมิวสิควิดีโอแสดงละครเวทีและพากยเ์สียงการ์ตูนแอนนิเมชนั่
ผลงาน:
2552:

 • ไฟรักอสูร -แก้ว (แสดงคู่กับ สุนิสา เจทท์)
 • หัวใจสองภาค – ดนตร์ (แสดงคู่กับ รดา ศิริมะณีวัฒนา)
  2553:
 • สามหัวใจ – ชาติชาย (แสดงคู่กับ ณปภา ตันตระกูล)
 • ธาราหิมาลัย -วายุภัค อดิศวร (ลม) (แสดงคู่กับ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์)
  2554:
 • รอยมาร -อุปมา (มาร์ค)
 • สามหนุ่มเนื้อทอง – วัชระ (วัช) (แสดงคู่กับ มารี เบิร์นเนอร์)
  2555:
 • แววมยุรา – สยุมภูว์ ทศพล (จักร)
 • ตะวันฉายในม่านเมฆ – นภทีป์ (เมฆ) (แสดงคู่กับ ณฐพร เตมีรักษ์)
  2556:
 • พรพรหมอลเวง – นายแพทย์ปฐวี โภควัฒน์ (วี) (แสดงคู่กับ ราณี แคมเปน)
 • มายาตวัน – สารวัตรหิรัณย์ (แสดงคู่กับ ภีรนีย์ คงไทย)
  2557:
 • ในสวนขวัญ – ตฤณ (ต้นไม้) (แสดงคู่กับ ราศรี บาเล็นซิเอก้า)
  2558:
 • แก้วตาหวานใจ -อนิล วโรดม (ช้าง) (แสดงคู่กับ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง)
 • จุดนัดภพ – ช้าง (รับเชิญ) (แสดงคู่กับ กวี ตันจรารักษ์)
  2560:
 • กามเทพหรรษา – ทิม พิชยธร (แสดงคู่กับ จรินทร์พร จุนเกียรติ)
 • สายลับจับแอ๊บ – พาที (แสดงคู่กับ ธัญชนก กู๊ด)
  2561:
 • My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก
 • มาตุภูมิแห่งหัวใจ – พันตรี เตชัส เบเนดิกต์ วสุธรไพศาล (เบน) (แสดงคู่กับ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์)
  2562:
 • เพลิงนาคา – เธียร นาคพิทักษ์ (แสดงคู่กับ รณิดา เตชสิทธิ์)
 • เพลิงรักเพลิงแค้น -อัมพุ (แสดงคู่กับ วรัทยา นิลคูหา)
  2564:
 • บาปอยุติธรรม – ชิดตะวัน พิษณุเวศน์ (แสดงคู่กับ ญีนา ซาลาส)
  2565:
 • สายลับลิปกลอส -ธีรภัทร อนันตธนาการ (ธีร์) (แสดงคู่กับ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ )

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top